Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i praktiken, 2 dagar


Utgångspunkten är föreskriften AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete men specifikt för den här utbildningen är att det grundläggande arbetsmiljöarbetet även appliceras på nya arbetsmiljöfaktorer som organisatorisk och social arbetsmiljö och hybridarbete.

Universell utformning av arbetsplatser är också en central faktor i utbildningen vilket innebär att ta hänsyn till alla människors behov.


Syfte
Utbildningens syfte är att utrusta deltagarna med alla de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att kunna delta i och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.


Arbetsformer
Utbildningar kan ges både fysiskt och på distans. Kunskapsgenomgångar och olika övningar, grupparbeten och diskussioner blandas i utbildningarna tillsammans med varierade exempel från verklighetstrogna arbetsmiljösituationer. Aktuella situationer kan anpassas efter bransch eller behov och det är också möjligt att använda verkliga situationer från er egen verksamhet.


Målgrupper
Alla grupper som arbetar med arbetsmiljöfrågor på något sätt i sin verksamhet, till exempel företagsledningen, chefer och arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och fackliga representanter.


Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är det bra med grundläggande kunskaper om regelverket på arbetsmarknaden, till exempel från en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Erfarenheter från arbetslivet och arbetsmiljöarbete gör det också mycket lättare att ta till sig innehållet i utbildningen men det finns inga specifika förkunskapskrav.

Omfattning
Utbildningen omfattar två heldagar, klockan 9–16.


Innehåll

  • Föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete – teori och praktik
  • Metoder för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
  • Riskbedömningar och handlingsplaner
  • Tillbud och olycksfall
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper
  • Ledarskap och hälsofrämjande faktorer
  • Företagshälsovård och annan sakkunnig hjälp
  • Applicera SAM på nya arbetsmiljöfaktorer som OSA och hybridarbete
  • Universell utformning av arbetsplatser – att ta hänsyn till alla behov