Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i praktiken, 1 dag


Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om arbetsklimatet på arbetsplatsen och gäller områden som stress och arbetsbelastning, mobbing och kränkande behandling.
Det här är svåra frågor och många känner osäkerhet kring hur man ska närma sig det här för att och kunna förbättra arbetsklimatet. Det är också vanligt att de som mår dåligt inte vågar berätta om hur de har det eftersom de är rädda för att själva bli utpekade.
Istället för att fokusera på speciella individer visar OSA vägen till ett helhetsgrepp där hela arbetsplatsen utvecklas.


Med hjälp av den här utbildningen får deltagarna kunskap och förståelse för hur man kan arbeta praktiskt med det här området för att få så bra resultat som möjligt och de får med sig verktyg för att undersöka arbetsmiljön och ta fram lämpliga åtgärder. Utbildningen behandlar vad som gäller i föreskriften AFS 2014:5 Organisatorisk och social arbetsmiljö och vilka krav som ställs.
Ledarskapet och hälsofrämjande faktorer finns också med eftersom det är centrala faktorer för ett bra arbetsklimat. Universell utformning av arbetsplatser är också en central faktor i utbildningen vilket innebär att ta hänsyn till alla människors behov.


Syfte
Utbildningens syfte är att utrusta deltagarna med alla de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att kunna delta i och bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen som gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Arbetsformer
Utbildningar kan ges både fysiskt och på distans. Kunskapsgenomgångar och olika övningar, grupparbeten och diskussioner blandas i utbildningarna tillsammans med varierade exempel från verklighetstrogna arbetsmiljösituationer. Aktuella situationer kan anpassas efter bransch eller behov och det är också möjligt att använda verkliga situationer från er egen verksamhet.


Målgrupper
Alla grupper som arbetar med arbetsmiljöfrågor på något sätt i sin verksamhet, till exempel företagsledningen, chefer och arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och fackliga representanter.


Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är det bra med grundläggande kunskaper om regelverket på arbetsmarknaden, till exempel från en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Erfarenheter från arbetslivet och arbetsmiljöarbete gör det också mycket lättare att ta till sig innehållet i utbildningen men det finns inga specifika förkunskapskrav.


Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag, klockan 9–16.


Innehåll

  • Föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö – teori och praktik
  • Hur den här föreskriften kommer in tillsammans med SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten
  • Metoder för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Krav på kunskaper och mål
  • Arbetsbelastning och stress
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling
  • Ledarskap och hälsofrämjande faktorer