Atidus utbildningar är Användarvänliga & Tillgängliga för Alla!


& vi anpassar gärna våra tjänster
och utbildingar efter era specifika
behov och önskemål.


- Om man utformar  något på ett särskilt användarvänligt sätt för att passa personer med speciella behov betyder det också att det blir extra bra för alla användare
- alltså en stor kvalitetsvinst!


Vill du veta mer?

Med hjälp av AFA försäkring kan företag få ekonomiskt stöd med 50 - 70 % av utbildningskostnaderna när chefer och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar.


Atidus är godkänd utbildningsanordnare av AFA så när ni går en utbildning hos oss kan ni ansöka om stödet.

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar

BAM - Bättre Arbetsmiljö, 3 dagar

 

Den här utbildningen ger er de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med utveckling av arbetsmiljö, trivsel, hälsa och säkerhet i er organisation.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.


Deltagarna blir bekväma med den lagstiftning som gäller inom arbetsmiljöområdet och det praktiska arbetet med arbetsmiljön som kallas det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Läs mer8 900:- ex. moms

Mängdrabatt vid minst 5 personer

Kontakta oss för mer information

Anpassad Arbetsmiljöutbildning, 1 - 5  dagar


Eftersom det finns väldigt många olika behov och önskemål på en arbetsmiljöutbildning erbjuder Atidus också anpassade utbildningar från 1 till 5 dagar som tar hänsyn till era specifika förutsättningar. Till exempel:

 • Nivån på utbildningen kan bero på tidigare kunskaper och erfarenheter,
  t ex grundutbildningar, påbyggnadsutbildningar eller repetitionskurser.

 • Olika branscher har olika behov och prioriteringar och kan behöva en branschanpassning.

 • Det kan finnas olika behov av att utbildningen ska vara fysisk eller på distans eller om den ska vara sammanhållen eller utspridd över tid.


Anpassade utbildningar kan ges både på distans och fysiskt på plats. Läs mer

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

2 dagar


Systematiskt arbetsmiljöarbete är själva grunden för all utveckling av arbetsmiljön. Den här utbildningen behandlar det praktiska hantverket för alla som på något sätt arbetar med arbetsmiljön genom metoder för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön.


Deltagarna får kunskaper för att göra riskbedömningar och handlingsplaner, hantera tillbud och olycksfall, ta fram rutiner, instruktioner och dokumentation.


Kursen behandlar också hur arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning ska hanteras och ger förståelse för hur företagshälsovård och annan sakkunnig hjälp kan användas.
Läs mer


7 100:- ex. moms

Mängdrabatt vid minst 5 personer

Kontakta oss för mer information

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö, 1 dag

 

Den här utbildningen ger er de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med utveckling av arbetsmiljö, trivsel, hälsa och säkerhet i er organisation.


Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.


Deltagarna blir bekväma med den lagstiftning som gäller inom arbetsmiljöområdet och det praktiska arbetet med arbetsmiljön som kallas det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Läs mer


4 500:- ex. moms

Mängdrabatt vid minst 5 personer

Kontakta oss för mer information

Arbetsmiljö för chefer, 2 dagar

Chefens roll för en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat är central och det är därför mycket viktigt att chefer har rätt kunskaper och verktyg för sitt arbete men också att de känner trygghet i vilka möjligheter de har att utveckla arbetsplatsen.


Att vara chef innebär oftast att man har ett arbetsmiljöansvar och utbildningen ser till att deltagarna kan leva upp till detta ansvar.


Kursdeltagarna får kunskaper och förståelse för hur de kan arbeta praktiskt med arbetsmiljön för att få så bra resultat som möjligt, de får med sig praktiska verktyg för att undersöka arbetsmiljön och ta fram lämpliga åtgärder. Även samarbete i team och grupper behandlas,  grundläggande kunskaper om mötesteknik och presentationsteknik, hälsofrämjande faktorer, arbetsklimat och universell utformning av arbetsplatser. 
Läs mer


7 100:- ex. moms

Mängdrabatt vid minst 5 personer

För bästa tänkbara kunskapsutveckling är det bra att lägga upp en plan med kontinuerliga utbildningar.

Våra utbildningspaket är dessutom rejält rabatterade både för enskilda deltagare och grupper.


Grundpaket: BAM, SAM & OSA

Chefspaketet: Grundpaket + Arbetsmiljö för chefer


Utbildningspaketen kan användas under ett års tid och det finns många olika datum att välja mellan. 

Det går även att utforma anpassade utbildningspaket för ert företag med era specifika behov och tider.
Kontakta oss för mer information


Hållbart och hälsofrämjande ledarskap


Allt Arbetsmiljöarbete måste starta eller förankras uppifrån, från högsta ledning, och sedan spridas till alla chefer, arbetsledare, HR och andra som har en uppgift inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Ett Hållbart och Hälsofrämjande ledarskap kräver både kunskaper om ledarskap och samarbete, kommunikationsfärdigheter för samtal, presentationer och möten men också specifika kunskaper om den arbetsmiljö som personalen verkar i.


Vad är bra? Hur vet man om det är bra? Vilka risker finns och vilka skador riskerar vi?
Hur påverkas personalen av förändringar? Trivs de? Hur kan man stimulera innovationskraft och kreativitet? Kan man mäta arbetsbelastning?


För att få personalen att blomstra behövs riktigt kompetenta och trygga chefer som har kunskaper och rätt verktyg för att kunna utveckla arbetsmiljön i rätt riktning. Rätt kunskaper om lagstiftning och regler är en förutsättning och en förståelse för sitt uppdrag som chef och ansvaret för arbetsmiljön.


Det är viktig att också komma ihåg chefens egen arbetsmiljö! Den är ofta väldigt speciell och kräver därför speciell hänsyn eftersom chefernas roll är central för verksamheten.

Kontakta oss för mer information

Belastningsergonomi och Fysisk aktivitet


Belastningsergonomi handlar om hur olika belastningar på kroppen påverkar kroppens rörelseorgan som muskler, leder och skelett. Att röra sig och använda kroppen är hälsofrämjande och faktiskt livsviktigt men felaktig och ensidig belastning kan istället skada kroppen och orsaka mycket smärta, slitage och lidande. 


Den här utbildningen ger en grundläggande förståelse för kroppens muskler, leder och skelett, vad en hälsosam belastning innebär och hur viktig fysisk aktivitet är för både det fysiska och psykiska välbefinnandet.
Utbildningen behandlar också hur olika arbetssituationer kan påverka kroppen på olika sätt och vilka risker som finns med tung belastning och ensidigt arbete.

Kontakta oss för mer information

Samarbete i Team och Gruppdynamik


Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. Trots detta är det långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra.


Det finns idag en hel del kunskaperatt hämta ur det stora antalet vetenskapliga studier om team som forskare runt om i världen har producerat de senaste decennierna och vi vet därför ganska väl under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar välpresterande team och trivsel bland medarbetarna i dessa team. 

Den här utbildningen ger de rätta kunskaperna och vi använder metodiken TeamPro i utbildningen.
Kontakta oss för mer information

Kommunikation, presentationsteknik & Effektiva Möten


Den här utbildningen vänder sig främst till chefer, arbetsledare, HR-personal och skyddsombud eller de som på arbetsplatsen behöver samtala med, informera och planera möten med verksamhetens personal.


Fakta, checklistor och verktyg inleder utbildningen men de praktiska övningarna med feedback är nog ändå de mest givande.


Kontakta oss för mer information

Kontorets Arbetsmiljö


Kontoret är den vanligaste arbetsplatsen och den blir allt vanligare i det moderna arbetsliv som dominerar bland annat i Sverige.


 • Vad gäller vid traditionellt kontorsarbete där personalen arbetar vid ett skrivbord och med en dator?
 • Vilka risker finns, och vilka skador riskerar personalen?
 • Hur är inomhusklimatet, och har det någon betydelse?
 • Sitter personalen stilla för mycket?
 • Hur fungerar samarbetet och gemenskapen?
 • Stimuleras innovation och kreativitet?
 • Vad innebär en digital arbetsmiljö som kanske är gränslös?
 • Är arbetsmiljön användarvänlig?


Kontakta oss för mer information

Lyckas med kontorsförändringen


Kontoret, som är den allra vanligaste arbetsplatsen, genomgår en dramatisk utveckling och anpassning till den föränderliga verklighet vi lever i.

Redan innan Coronapandemin hade ett stort förändringsarbete påbörjats av kontorets arbetsmiljö för att anpassa den fysiska miljön efter verksamhetens och personalens aktiviteter och för att optimera utnyttjandet av lokaler och utrusning.  Det kan handla om:


 • Aktivitetsbaserade Kontor
 • Distansarbete och Hybridarbete
 • Arbeta Hemifrån eller kanske Utomhus?
 • och vad kan kontorshotell bidra med till verksamheten och personelen?


Den här utbildningen ger både fakta och erfarenheter kring kontorsutveckling och dessutom beskrivs en framgångsrik metodik för att lyckas med sin kontorsutveckling.


Kontakta oss för mer information